Trang đặt lại mật khẩu email UEH

ĐỐI TƯỢNG:

Đăng nhập

Hướng dẫn đăng nhập

1. Sinh viên, học viên sử dụng tài khoản Sinh viên(tại trang https://student.ueh.edu.vn) để đăng nhập.
2. Lưu ý:
 - Quên mật khẩu tài khoản Sinh viên : tại đây.
 - Quên cả mật khẩu tài khoản Sinh viên và Email thì liên hệ phòng đào tạo đang học để được hỗ trợ.
Đang xử lý . . .